PRIVACYSTATEMENT Maria Broeders Vitaliteit & Gewichtscoach

Maria Broeders Vitaliteit & Gewichtscoach, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56329954 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Maria Broeders Vitaliteit & Gewichtscoach, nader te noemen Maria Broeders, met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Maria Broeders persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Maria Broeders;
 3. alle overige personen die met Maria Broeders contact opnemen of van wie Maria Broeders persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Maria Broeders  verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking

Maria Broeders verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Maria Broeders verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Maria Broeders kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Maria Broeders persoonsgegevens verwerken. Maria Broeders sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Maria Broeders deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Maria Broeders deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Maria Broeders geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Maria Broeders ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Maria Broeders bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Maria Broeders hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. uw gegevens: ten minste 1 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

9. Wijzigingen privacystatement

Maria Broeders kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Maria Broeders gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Maria Broeders te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Maria Broeders door een e-mailbericht te sturen naar; info@mariabroeders.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Maria Broeders persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Maria Broeders door een e-mailbericht te sturen naar info@mariabroeders.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).